7-9-11 og 13 akkorder.

Ualterterte metningsakkorder:

Denne artiklen har som hensikt å lære deg grunnleggende teori og gjøre deg istand til å identifisere 7, 9, 11 og 13 akkorder uavhengig av grunntone.

Før du begynner å øve på dette bør du ha grunnleggende forståelse for musikkteori inkludert dur og moll akkorder, skalaer og intervaller:

Jeg kommer ikke til å gå igjennom ulike voicinger og måter å spille disse akkordene, det kommer i senere artikler.

7-er akkorder:

Syveren eller septimen som også kalles er det syvende trinnet på skalaen.

Det finnes to ulike syvere: Stor og liten.

En grei måte å finne disse på kan være å tenkte at de ligger et heltrnn (7) og et halvtrinn (maj7) under grunntonen. Akkorden inneholder da Grunntone-Ters-Kvint-Septim. Liten Septim gir en dominantfølelse, og har sterk ledeeffekt. Den kan låte litt skarp pga tritonus intervallet mellom Tersen og Septimen.

Maj7akkorden låter litt trist, fin, og myk i min øre. Den har tonika funksjon.
7

Eks: C7 = C-E-G-Bb

Cma7 = C-E-G-H

9-er akkorder:

Nieren eller nonen eller 2-eren eller sekunden i skalaen finnes på trinnet over grunntonen.

En grei måte å finne denne kan være og tenke at de ligger et helt trinn over grunntonen. Når man skal spille 9er akkorder er det egentlig inneforstått at man skal bruke alle tonene (under 9-eren). Det betyr Grunntonen-Tersen-Kvinten-Septimen (enten stor eller liten) i tillegg til 9-eren.

Det finnes 3 varianter av 9er akkorder:

Add9:  Med add menes det at man spiller treklangen (Grunntone-Ters-Kvint) og legger til bare den tonen som er nevnt (her nieren)

Maj9: Her refererer maj til 7eren. Det blir derfor Grunntone-Ters-Kvint-Stor syver-None

9: Her er det akkord med liten septim og nier.

9

C9= C-E-G-Bb-D

Eks: Cadd9= C-E-G-D

Cmaj7= C-E-G-H-D

11-er akkorder:

Er det samme som 4-eren eller kvarten. Den ligger et halvt trinn over tersen. Denne kræsjer veldig når den spilles sammen med dur-tersen og i alle akkorder der man bruker 11ere så må en tersen fjernes fra dur-akkorder. I en 11-akkord er det meningen at man også skal ha med 7eren og 11eren.

Det finnes 3 typer 11-akkorder:

Sus4= Med sus menes at tersen skal utelukkes. Her skal man kun ha med 4-eren, ikke 7-eren og 9-eren. Denn akkorden kunne også blitt skrevet som susadd11.

Moll11= Bruker alle tonene under: Grunntone-Mollters-Kvint samt liten 7-er, 9er og 11eren.

11= Spilles uten ters, men med liten septim-none og 11. Har dominant funksjon og en åpen ledende klang. Blir ofte notert som en slashakkord eks: C11 = Bb/C, eller Gm7/C

11

Eks: Csus4= C-F-G

C11=C-   -G-Bb-D-F

Cm11= C-Eb-G-Bb-D-F

13-en akkorder:

Av og til  mener man 11-akkord med 13 i tillegg (uten ters), mens av og til så menes det akkord med Liten 7er-9-13 men ikke 11eren (da med ters). I mollakkorder menes 13 akkorder alltid med både ters og 11eren.

Jeg definerer 13 akkorder med ters og uten 11eren. Hvis jeg mener 13 med 11 og ikke ters så bruker jeg notasjonsmåte 13(11), evenuelt slashakkorden Bbma7/C i bass. En annen mulig besifring  versjoner er C13sus4. I 13 akkordene er ofte tersene utelatt for at det ikke skal bli for tett, og mange toner. 13 akkorder kan også være med stor septim og har da tonika følelse. Den kan da noteres som Cmaj7add13  (uten 9er og 11) eller Cmaj13 (uten 11er)
13

C13  = C-E-(G)-Bb-D-  –

Cm13= C-Eb-G-Bb-D-F-A

C13(sus4)= C-   – (G)-Bb-D-F-A

Cmaj13 = C-E-G-H-D-A

Det finnes mange alterasjoner (to alter = å forandre) for alle disse akkordene. Disse noteres med b eller # i besifringssymbolet. Dette er som tidligere nevnt tema for en ny artikkel, men her kommer prinsippet og et eksempel.

C7b9 = C-E-G-Bb-Db   med 7er (9eren er senket et halvtrinn)

C7#11  C-E-G-Bb-D-F#  (med 7er-9-er og hevet 11er)

Sanger  å starte øvingen med:

Somewhere Over The Rainbow

If Aint Got you

Isnt She Lovely

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s